ข่าวสารจากศูนย์

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันครบรอบวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2552

                          p5 p6

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2552 ได้มีการสรุปข้อหารือการจัดตั้งศูนย์ “รุสกีมีร์” ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    
ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมูลนิธิรุสกีมีร์ (Russkiy Mir Foundation) ณ ศูนย์วิทยทรัพยากร มี Professor Georgy Toloraya
เป็นตัวแทนฝ่ายรัสเซียเข้าพบศาสตราจารย์   นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล           อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โดยศูนย์ “รุสกีมีร์”
(Russkiy Mir)จะมีหน้าที่คอยให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาและองค์กร     ทางสังคมอีกทั้งให้ความช่วยเหลือด้าน
การใช้สื่อการสอนภาษารัสเซียสมัยใหม่แก่นักศึกษาและนักเรียน ตลอดจนให้คำปรึกษาเรื่องทุนต่างๆ ของมูลนิธิฯ แก่องค์กรและหน่วยงาน
ที่สนใจ

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ H.E. Mr. Sergey V. Lavrov  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้มาเยือน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและนโยบายของรัสเซีย  ต่อกลุ่มประเทศเอเชีย
-แปซิฟิก”
ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-รัสเซียที่มีมายาวนาน ปัจจุบันรัสเซียถือ
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของรัสเซีย นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนิยมมาเที่ยวเมืองไทย และชื่นชมจุฬาฯที่ส่งเสริมการสอน
ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์รัสเซีย  โดยเปิดศูนย์รัสเซียศึกษาขึ้น  ในจุฬาฯ ทางการรัสเซีย  จะให้ทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆ คลิกเพื่อดูภาพ
     p2p3

พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย

เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552 ณ ห้องรับรอง อาคารจามจุรี 4 อาจารย์ ดร.รมย์ ภิรมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   รองศาสตราจารย์ ดร.พจี ยุวชิต  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  นำคุณมังกร ธนสารศิลป์  ประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย  เข้าพบ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหา-
วิทยาลัยกับสภาธุรกิจ ไทย-รัสเซีย สาระสำคัญของสัญญาคือร่วมกันสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน ภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ให้มีความรู้เชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและภาษาที่เกี่ยวข้องกับสหพันธรัฐ
รัสเซีย และประเทศในเครือรัฐเอกราช หรือที่เรียกว่า CIS โดยจะประสานการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกัน มีกรรมการจากสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย,
อุปทูต Mr. Mikhail V. Baranov และทูตพาณิชย์     Mr. Dmitry A. Smakhtinร่วมป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย

DSC 0070

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงข่าวความร่วมมือทวิภาคีกับรัสเซียฉลองครบรอบ 112 ปีความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12มีนาคม 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงข่าวความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจุฬาฯ กับองค์กรและสถาบันต่างๆ
ใน  สหพันธรัฐรัสเซียเนื่องในวาระครบรอบ  112  ปี     แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างราชอาณา  จักรสยาม
และ จักรวรรดิรัสเซีย โดยเริ่มด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์”    เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนของไทย และรัสเซียตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสหพันธ
รัฐรัสเซียสู่สาธารณะทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

                                            

   
© ALLROUNDER