Chulalongkorn University

ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Center for Russian Studies of Chulalongkorn University

รวมลิงค์


รู้จักคนรัสเซีย

 

เปิดอบรมภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 อ่านรายละเอียด

แผนที่ศูนย์์รัสเซียศึกษาฯ

รับสมัครเข้าศึกษาระัดับปริญญาโทรัสเซียศึกษา อ่านรายละเอียด      

รายละเอียดหลักสูตร อ่านรายละเอียดหลักสูตร

                                                        

      

                  เปิดการอบรมภาษารัสเซียโดยรายละเอียดตามตารางนี้

 

ม.ค.-ก.พ.55

พ.ค.-มิ.ย.55

ส.ค.-ต.ค.55

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งทีีี 3

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2

 

ครั้งที่ 1

 

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3

 

 

ครั้งที่ 1

ภาษารัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1

٭٭

ครั้งที 1

ครั้งที 2

ภาษารัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2

 

 

ครั้งที 1

ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจ 1

٭٭

ครั้งที 1

ครั้งที 2

ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจ 2

 

 

ครั้งที 1

٭   จำนวนผู้เข้าอบรมต่อ 1 กลุ่ม  20-30 คน หากผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนไม่ถึง 20 คน จะเลื่อนการอบรมออกไป 5 สัปดาห์
٭٭   ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ภาษารัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1 และ ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจ 1 ต้องผ่าน การอบรม ภาษารัสเซียฟื้นฐาน 1  หรือได้รับการอนุมัติจากศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ฯ:  0-2218-3943-4