โครงการจัดการอบรมทางวิชาการ
“ภาษารัสเซียพื้นฐาน” หลักสูตรเร่งรัด
จัดโดย
ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

            1. หลักการและเหตุผล

                      ด้วยหน้าที่หลักที่สำคัญประการหนึ่งของศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยคือการฝึกอบรม ให้ความรู้ ด้านต่างๆเกี่ยวกับ
            รัสเซียให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และในขณะเดียวกันบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังจะเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา นิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร นี้คัดเลือกจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา ทำให้นิสิตบางคนที่ ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร จำเป็นที่จะต้องปรับพื้นฐานด้านภาษารัสเซีย เนื่องจากตามข้อกำหนดของหลักสูตร นิสิตต้องผ่านการประเมินภาษารัสเซียระดับกลาง ตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนสำเร็จการศึกษา อีกทั้งในภาคการศึกษาที่ 3 นิสิตทุกคนต้องไปค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และศึกษาบางรายวิชาที่สถาบันการศึกษาในประเทศรัสเซีย ซึ่งต้องใช้ภาษารัสเซียในการศึกษา ค้นคว้าและสื่อสาร แต่เนื่องจากการศึกษาภาษารัสเซียต้องมีการ ศึกษาอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาศึกษาพอสมควรจึงจะสามารถผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐานของหลักสูตรและนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้

                      อนึ่ง กลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นเหตุผลสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันของการเปิดอบรมของ ศูนย์ฯในครั้งนี้คือกลุ่มผู้ที่ทำงานอยู่ ในภาคธุรกิจและผู้ที่ประสงค์จะทำงานหรือกำลังทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม บริการและบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ได้  โดยหลังจากอบรมและทดสอบความรู้ผ่านระดับภาษารัสเซียพื้นฐาน1 แล้ว ก็สามารถอบรมการใช้ภาษา ในวงการอุตสาหกรรม บริการและวงการธุรกิจต่อไป

                      ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และการศึกษาใน ระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชารัสเซียศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล อีกทั้งเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชน ในการเข้าอบรมความรู้ด้านภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มี การจัดอบรมหลักสูตรภาษารัสเซียพื้นฐาน ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษารัสเซียพื้นฐานและมี ความพร้อมที่จะศึกษาและประกอบ อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

            2.วัตถุประสงค์ของการอบรม

                      ให้ความรู้พื้นฐานด้านภาษารัสเซียแก่ผู้ประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา ผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคบริการ และผู้ที่สนใจทั่วไป

            3.หัวข้อการอบรมแบ่งเป็น 7 วิชา คือ

                      3.1 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1
                      3.2 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2
                      3.3 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3
                      3.4 ภาษารัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
                      3.5 ภาษารัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
                      3.6 ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจ  1
                      3.7 ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจ  2

            4.วิธีจัดการอบรม
                     สอนและฝึกฝน

            5.ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
                    ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมต่อ 1 วิชา 50 ชั่วโมง โดย       
                    กลุ่มวันธรรมดาจะจัดอบรมวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.00 - 20.00 นาฬิกา
                     
                    เปิดการอบรมภาษารัสเซียโดยรายละเอียดตามตารางนี้     
                 

            เปิดการอบรมภาษารัสเซียโดยรายละเอียดตามตารางนี้     

 

พ.ย.-ธ.ค.57

ม.ค.-ก.พ.57

มี.ค.-เม.ย.57

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1

ครั้งที 1

 

ครั้งที 2

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2

 

ครั้งที 1

 

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3

   

ครั้งที 1

ภาษารัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1

٭٭

ครั้งที 1

ครั้งที 2

ภาษารัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2

   

ครั้งที 1

ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจ 1

٭٭

ครั้งที 1

ครั้งที 2

ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจ 2

   

ครั้งที 1

            ٭  จำนวนผู้เข้าอบรมต่อ 1 กลุ่ม  10-20 คน หากผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนไม่ถึง 20 คน จะเลื่อนการอบรมออกไป 5 สัปดาห์
            ٭٭ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ภาษารัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1 และ ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจ 1 ต้องผ่านการอบรม ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1  หรือได้รับการอนุมัติจากศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์

            6.สถานที่จัดอบรม
                   อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ห้อง 305)

            7.คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

                  7.1 สำหรับบุคคลทั่วไปสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
                  7.2 สำหรับผู้ที่ต้องการนำผลการเรียนไปเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิตสาขาวิชารัสเซียศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษา     ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

            8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                  ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ ดร. รมย์  ภิรมนตรี

            9. รายนามวิทยากร

                  1. อาจารย์ ดร. รมย์  ภิรมนตรี
                  2. Dr. Andrey  Sedov

            10. การสมัครการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน

                  สมัครได้ที่ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนาชั้น 3 ห้อง 304  และชำระค่าลงทะเบียนพร้อม กับการสมัคร โดยค่าลงทะเบียนแต่ละวิชาแต่ละครั้ง 5,000 บาท สามารถสมัครได้ในวันทำการทุกวันตั้งแต่ 09.30 – 17.00 น. และจะปิดรับสมัคร 7 วันทำการก่อนการอบรม หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ฯ:   0-2218-3943-4

   
© ALLROUNDER