งานประสานงาน

                 ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบริการประสานงานกับ บุคคล องค์กรและหน่วยงานในรัสเซียให้กับบุคคล
องค์กรและหน่วยงานในประเทศไทยโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทย และชาวรัสเซียซึ่งมีรูปแบบและเงื่อนไขการให้บริการดังนี้
                  

                                                การให้บริการสำหรับหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา

                1. ให้บริการประสานงานทางอินเตอร์เน็ตความยาวไม่เกิน 50 คำ  บริการฟรี
                2. ให้บริการประสานงานทางโทรศัพท์และแฟ็กซ์            มีค่าธรรมเนียม

                                                การให้บริการสำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน

               1. ให้บริการประสานงานทางอินเตอร์เน็ตความยาวไม่เกิน 25 คำ  บริการฟรี
               2. ให้บริการประสานงานทางโทรศัพท์และแฟ็กซ์            มีค่าธรรมเนียม

                                                   การให้บริการสำหรับบุคคล นักเรียน นักศึกษา

              1. ให้บริการประสานงานทางอินเตอร์เน็ตความยาวไม่เกิน 50 คำ  บริการฟรี
              2. ให้บริการประสานงานทางโทรศัพท์และแฟ็กซ์            มีค่าธรรมเนียม            

   
© ALLROUNDER