หน้าหลัก

รู้จักคนรัสเซีย  อ่านรายละเอียด

เปิดอบรมภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 อ่านรายละเอียด

แผนที่ศูนย์รัสเซียศึกษาฯ คลิกที่นี่ 

รายละเอียดหลักสูตร อ่านรายละเอียดหลักสูตร

                                    เปิดการอบรมภาษารัสเซียโดยรายละเอียดตามตารางนี้

 

พ.ย.-ธ.ค.57

ม.ค.-ก.พ.57

มี.ค.-เม.ย.57

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1

ครั้งที 1

 

ครั้งที 2

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2

 

ครั้งที 1

 

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3

   

ครั้งที 1

ภาษารัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1

٭٭

ครั้งที 1

ครั้งที 2

ภาษารัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2

   

ครั้งที 1

ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจ 1

٭٭

ครั้งที 1

ครั้งที 2

ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจ 2

   

ครั้งที 1

*     จำนวนผู้เข้าอบรมต่อ 1 กลุ่ม  20-30 คน หากผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนไม่ถึง 20 คน จะเลื่อนการอบรมออกไป 5 สัปดาห์
٭٭   ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ภาษารัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1 และ ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจ 1 ต้องผ่าน การอบรม
      ภาษารัสเซียฟื้นฐาน 1  หรือได้รับการอนุมัติจากศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม»
      ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ฯ:  0-2218-3943-4

 

   
© ALLROUNDER