งานให้การปรึกษา

                              ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบริการให้การปรึกษาในทุก เรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย
โดยกรรมการเครือข่ายศูนย์ฯที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆและมีประสบการณ์ใน การทำงานที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียมายาวนาน
กว่า 30 ท่านเป็นผู้ให้การปรึกษา เช่น
                                - ด้านการเมือง (ในประเทศ  ระหว่างประเทศ การทูต)
                                - ด้านเศรษฐกิจ (การลงทุน การค้า  ตลาด สินค้า)
                                - กฎหมาย  กฎระเบียบและวิธีการต่างๆ
                                - สังคม วัฒนธรรม ภาษา วรรณคดี  ดนตรี  ศิลปะ  ประวัติศาสตร์  ท่องเที่ยว  กีฬา  การบริการ
                                - วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์   แพทย์
                                - เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  ก่อสร้าง  วัสดุ  อากาศยาน  พลังงาน ขนส่ง  เกษตร  อาหาร
                                - การสื่อสาร ยานพาหนะ เครื่องจักรกล อาวุธ

                                                                     เงื่อนไขการให้การปรึกษา

                              1. ให้การปรึกษาทั่วไป(ข้อมูลทั่วไป) บริการฟรี
                              2. ให้การปรึกษาในเชิงลึก             มีค่าธรรมเนียม
                              3. ให้บริการวิจัย(สืบค้นและประมวลข้อมูลในเชิงลึกพร้อมข้อเสนอแนะ)  มีค่าธรรมเนียม

   
© ALLROUNDER